Photo taken near the Mohawk Mountains close to Yuma, Arizona.